پربازدید ترین تک آهنگ ها

موزیک ( دار ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENADAR

موزیک ( ناخدا جلال ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENANAKHODA JELAL

موزیک ( لغرش ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENALAGHZESH

موزیک ( آسایشگاه ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAASAYESHGAH

موزیک ( خالص ) از شایع و علی بی + متن چسبیده

SHAYEA & ALI BI KHALES

موزیک ( گوزن) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAGAVAZN

موزیک ( طول میشه تایپ ) از ویلسون و لیتو + متن چسبیده

WILSON & LEITOTOOL MISHE TYPE

موزیک ( ایستگاه شهر یخ ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAISTGAHE SHAHRE YAKH

موزیک ( گریز از مرکز ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAGOROZ AZ MARKAZ

موزیک ( پسر ابن سینا ) از رضا پیشرو + متن چسبیده

PISHROPESARE EBNE SINA

موزیک ( شل تکون ) تیک تاک و  خلصه + متن چسبیده

TIK TAK & KHALSESHOOL TEKOON

موزیک ( کات ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENACUT

موزیک ( 2سال ) از اوکتاو و سیجل + متن چسبیده

OCTAVE & SIJALSAL 2

موزیک ( ضد ضربه ) از پیشرو و میلاد اس + متن چسبیده

PISHROZEDE ZARBE

موزیک ( نیلوفر آبی ) از رضا پیشرو + متن چسبیده

PISHRONILOOFAR ABI

موزیک ( آزاد ) از رضا پیشرو + متن چسبیده

PISHROAZAD

موزیک ( نه میمیرم نه برمی گردم ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENANA MIMIRAM NA BARMIGARDAM

موزیک ( محکم ) از رض و علیبی + متن چسبیده

REZ & ALIBIMOHKAM