پربازدید ترین تک آهنگ ها

موزیک ( دار ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENADAR

موزیک ( لغرش ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENALAGHZESH

موزیک ( ناخدا جلال ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENANAKHODA JELAL

موزیک ( خالص ) از شایع و علی بی + متن چسبیده

SHAYEA & ALI BI KHALES

موزیک ( گوزن) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAGAVAZN

موزیک ( ایستگاه شهر یخ ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAISTGAHE SHAHRE YAKH

موزیک ( گریز از مرکز ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAGOROZ AZ MARKAZ

موزیک ( طول میشه تایپ ) از ویلسون و لیتو + متن چسبیده

WILSON & LEITOTOOL MISHE TYPE

موزیک ( نیلوفر آبی ) از رضا پیشرو + متن چسبیده

PISHRONILOOFAR ABI

موزیک ( محکم ) از رض و علیبی + متن چسبیده

REZ & ALIBIMOHKAM

موزیک ( نسل من ) از رض + متن چسبیده

REZNASLE MAN

موزیک ( نورافکن ) از رضا پیشرو + متن چسبیده

PISHRONOORAFKAN

موزیک ( پسر ابن سینا ) از رضا پیشرو + متن چسبیده

PISHROPESARE EBNE SINA

موزیک ( پلیکان  ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAPELIKAN

موزیک ( شل تکون ) تیک تاک و  خلصه + متن چسبیده

TIK TAK & KHALSESHOOL TEKOON

موزیک ( راک ا چاک چاک ) از  هیدن و  پیشرو + متن چسبیده

PISHRO & HIDDEN

موزیک ( حرکت ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAHAREKAT

موزیک ( عصبانی ) از شایع + متن چسبیده

SHAYEAASABANI