قوانین خانواده

پخش آثار در خانواده رپ شرق دارای قوانین و شرایطی است که در زیر ذکر میکنیم :

 

1.درصورت ناقص بودن اطلاعات ( کاور/متن موزیک/پایین بودن کیفیت ) پخش تا زمان تکمیل اطلاعات به تعویق میافتد.

 

2.خانواده رپ شرق از پخش موزیک های سیاسی/مذهبی به شدت خودداری میکند.

 

3.تمامی اطلاعات خواسته شده از آرتیست ها فط برای آشنایی بیشتر خانواده با آرتیست بوده و کاملا محرمانه نزد خانواده حفظ میشود.

 

4.تمام قرارداد های عقد شده رسمی بوده و دارای ارزش قانونی میباشد لذا عمل کردن به تعهدات آن نیز الزامیست.

 

5.در صورتی که سازمان رسیدگی به مسائل اینترنتی از موزیکی ایراد بگیرد مجبود به حذف موزیک میباشیم.

 

6.پخش آثار فقط بعد از تکمیل اطلاعات پرداخت و تکمیل اطلاعات پخش صورت میگیرد.

 

7.در صورتی که خانواده ما دیر تز از زمان موعد کارا به انتشار برساند 50% از هزینه برگشت داده میشود.

 

8.خانواده متعهد میشود زودتر از تاریخ ذکر شده پخش را انجام ندهد.

 

9.فروش آلبوم در خانواده رپ شرق با 15% مالیات صورت میگیرد.

 

10. در صورت گذشت 1 هفته از ناقص بودن اطلاعات وجه قابل برگشت نمیباشد.