موزیک ( پلیکان  ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAPELIKAN

موزیک ( ایستگاه شهر یخ ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAISTGAHE SHAHRE YAKH

موزیک ( گوزن) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAGAVAZN

موزیک ( لغرش ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENALAGHZESH

موزیک ( قلب های آتشین ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAGHALBAYE ATASHIN

موزیک ( باد پیچید تو مزرعه گندم ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENABAD PICHID TO MAZRAE GANDOM

موزیک ( رقص ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENARAGHS

موزیک ( بیراهه ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENABIRAHE

موزیک ( گریز از مرکز ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAGOROZ AZ MARKAZ

موزیک ( دار ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENADAR

موزیک ( ناخدا جلال ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENANAKHODA JELAL

موزیک ( حرکت ) از علی سورنا + متن چسبیده

SORENAHAREKAT

آلبوم ( آزاد ) از پیشرو + متن چسبیده روی موزیک

PISHROAZAD

FREE STYLE ( SLASH ) IN LABORATORY

HAME SLASHFREE STYLE

FREE STYLE ( A HOOD ) IN LABORATORY

A HOODFREE STYLE

FREE STYLE ( KKC ) IN LABORATORY

KKCFREE STYLE

FREE STYLE ( ZAMANI ) IN LABORATORY

ZAMANIFREE STYLE

آلبوم ( فرکانس ) از کمپانی خط + متن چسبیده روی موزیک

FREQUENSYKHAT PRODUCTION

موزیک ( ضد ضربه ) از پیشرو و میلاد اس + متن چسبیده

PISHROZEDE ZARBE

موزیک ( طول میشه تایپ ) از ویلسون و لیتو + متن چسبیده

WILSON & LEITOTOOL MISHE TYPE