موزیک ( شل تکون ) تیک تاک و  خلصه + متن چسبیده

TIK TAK & KHALSESHOOL TEKOON

موزیک ( کجایی دادا ) از شایع و امیر خلوت + متن چسبیده

SHAYEA & KHALVATKOJAEI DADA

موزیک ( محکم ) از رض و علیبی + متن چسبیده

REZ & ALIBIMOHKAM

موزیک ( 2سال ) از اوکتاو و سیجل + متن چسبیده

OCTAVE & SIJALSAL 2

موزیک ( یه بار ) از شایع و یاسین ترکی + متن چسبیده

SHAYEA &YASINYE BAR

موزیک ( راک ا چاک چاک ) از  هیدن و  پیشرو + متن چسبیده

PISHRO & HIDDEN

آلبوم ( اوردوز 3 ) از کمپانی خط + متن چسبیده روی موزیک

KHAT PRODUCTIONOVERDOSE 3

موزیک ( سرِ ) از اوکتاو + متن چسبیده

OCTAVESARE

موزیک ( پسر ابن سینا ) از رضا پیشرو + متن چسبیده

PISHROPESARE EBNE SINA

موزیک ( اتیکت ) از موئر  + متن چسبیده

موئراتیکت

موزیک ( بی رنگ ) از خلوت + متن چسبیده

KHALVATBI RANG

موزیک ( رپ کنا نمیرن بهشت ) از  خلسه + متن چسبیده

KHALSERAP KPNA NMIRAN BEHESHT

موزیک ( تلو ) از شایع + متن چسبیده

SHAYEATELO

موزیک ( نسل من ) از رض + متن چسبیده

REZNASLE MAN

موزیک ( شبی من ) از اپیکور + متن چسبیده

EPICURESHABI MAN

موزیک ( اصالت ) از یاس + متن چسبیده

YASESALAT

موزیک ( مرز ) از رضا پیشرو + متن چسبیده

PISHROMARZ

موزیک ( ایست ) از تیک تاک + متن چسبیده

TIK TAKIST

موزیک ( نورافکن ) از رضا پیشرو + متن چسبیده

PISHRONOORAFKAN

موزیک ( هفت ) از رضا پیشرو + متن چسبیده

PISHRO7